XIN CHÀO

Tôi là LÊ TRƯỜNG AN

Đơn giản hãy gọi tôi là Lê Trường An. Đừng cầu kì thêm vào những chức danh hay công việc.

Khi cần liên hệ hãy nhớ tôi đang làm dịch giả, tác giả, marketing associate, content creator, copywriter và career mentoring…

25

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Marketing Associate

Creative & Publishing

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

NHỮNG HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TỪ CỐ GẮNG VÀ CHUYÊN TÂM

CREATIVE & CONTENT MARKETING

TRAINING & MENTORING

MARKETING & PUBLISHING

NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH

NGHĨ RA VÀ GÕ LẠI