Trần Hoàng Trọng

Trần Hoàng Trọng

Nội dung học hữu ích lắm ạ, em biết thêm nhiều kiến thức về mkt cũng như những định hướng và những chia sẻ về quan điểm của anh hữu ích với em lắm ạ.